Kilka spostrzeżeń na temat szkoleń BHP


W firmie odpowiedzialność za szkolenia BHP pracowników spoczywa na pracodawcy. To on jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiedniej wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Pracodawca jest również zobowiązany do zorganizowania szkolenia BHP dla pracowników rozpoczynających pracę w ciągu pierwszych 30 dni od rozpoczęcia zatrudnienia oraz do przeprowadzania okresowych szkoleń BHP dla pozostałych pracowników, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i ewentualnych zagrożeń z nią związanych. Obsługa bhp leży całkowicie w gestii zakładu pracy. Pracodawca może powierzyć obsługę szkoleń BHP specjalistom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Zdarza się, że pracownicy ulegają wypadkom podczas wykonywania pracy. Bywa tak mimo przestrzegania przepisów bhp w firmie. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań, w tym:

  • Natychmiastowego udzielenia pracownikowi pierwszej pomocy lub wezwania pogotowia ratunkowego, jeśli zachodzi taka potrzeba.
  • Zgłoszenia wypadku do odpowiednich organów (np. do Państwowej Inspekcji Pracy, do ZUS, do ubezpieczyciela).
  • Przeprowadzenia dochodzenia w celu ustalenia przyczyn wypadku i zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości.
  • Zapewnienia pracownikowi odpowiedniej opieki medycznej oraz pomocy rehabilitacyjnej, jeśli jest to konieczne.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy w swojej firmie i jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków. W przypadku wypadku pracownik ma prawo do odszkodowania z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, jeśli zostanie udowodnione, że doszło do niego wskutek niedbalstwa lub zaniedbania ze strony pracodawcy.

Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) jest ważne, ponieważ ma na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania pracy. Przepisy te określają standardy, które należy przestrzegać w celu zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.

Szkolenia BHP: https://selabhp.pl/szkolenia/